Barrel CBD Vape – CUSTARD CARAMEL CREAM – Marie Jeanne

19,00

Barrel

CODE RED FRUITS ROUGES- Marie Jeanne

CBD 1000mg

600 Puffs

Gebruik: Wegwerp Inhalator (Goed voor 600 puffs voor einde)

Barrel

CODE RED FRUITS ROUGES- Marie Jeanne

CBD 1000mg

600 Puffs

Gebruik: Wegwerp Inhalator (Goed voor 600 puffs voor einde)